Kurser för psykiatriska specialiteter

PEDAGIGIK OCH UTFORMNING

Det nya ST och lärandeprocessen

Sedan 1 juli 2006 gäller en kraftigt reviderad form av specialiseringstjänstgöring (ST). ST-läkaren ska kunna uppfylla ett antal  delmål för att uppnå specialistkompetens. För varje mål specificeras metod för lärande (ex klinisk tjänstgöring, kurs) och hur bedömningen om uppnått mål ska ske.

ST är en lärandeprocess, där läkaren går från ”novis” till ”expert” tack vare diverse erfarenheter av lärande (tjänstgöringen, återkoppling från handledare, deltagande i kurser och konferenser, mm). Eftersom kunskapsutvecklingen inom det medicinska fältet är enorm och kunskapsmassan sådan att ingen kan besitta all kunskap inom ett visst område gäller det att utveckla effektiva metoder för att hela tiden förvärva nya kunskaper som man behöver i yrkesutövandet. Att förvärva kunskaper handlar inte om att inhämta information från föreläsningar, böcker eller annan källa och sedan memorera det, utan att integrera den nya informationen med den redan befintliga kunskapsmassan. Man kan säga att kunskaperna ”konstrueras” av den som lär sig. Den som lär sig, ST-läkaren i vårt fall, uppnår en fördjupad förståelse, de nya kunskaperna får en mening och integreras i hans/hennes person. Världen ser lite ”annorlunda” ut tack vare de nya kunskaperna.  Detta kallas för djupinlärning. Kontrasten är ytinlärning som handlar om inlästa teorier och fakta som inte arbetas in i studentens/ST-läkarens befintliga kunskapsmassa.

Optimalt lärande

Lärandeprocessen blir optimal om ST-läkaren får möjlighet att under hela kursprocessen gå från teori till praktik (förvärva teoretiska kunskaper och direkt efteråt tillämpa dem i sin vardagliga kliniska praktik) och reflektera över sitt handlande i kliniska situationer antingen själv eller tillsammans med sin handledare.

Vissa andra europeiska länder har tonvikt på en omfattande kontroll av ST-läkarens teoretiska kunskaper och något mindre på att ST-läkaren ska bli en duktig kliniker. Detta styr ST-läkarna att utveckla kompetens att klara omfattande multiple choice formulär samt andra teoretiska prov som de måste gå igenom för att bli specialister. I Sverige är tonvikten istället på att förvärva praktiska kliniska färdigheter på bekostnad av teoretiska kunskaper. Detta har väckt vissa klagomål från ST-läkare, med argumentet att man blir en duktigare kliniker om man har en trygg teoretisk grund.

När ST görs om vill man lägga tonvikten både på praktik och teori, eftersom experten kännetecknas av sin förmåga att integrera den ena med den andra samt av förmåga att tillämpa de tidigare förvärvade kunskaperna vid nya fall och i  nya sammanhang.

Målbeskrivning och uppföljning

Det nya upplägget med målmetod för lärandebedömning (uppföljning) hjälper ST-läkaren att uppnå djupinlärning. Det som behövs är att målen är tydliga och att uppföljningsmetoderna är i linje med målen.

För att målen ska hjälpa ST-läkaren att utforma tjänstgöringen måste målen vara tydliga och ha vissa pedagogiska egenskaper. Ett tydligt mål i detta avseende karaktäriseras av:

  • Ett verb som anger vad ST-läkaren ska kunna vid uppnådd specialistkompetens
  • Ett eller flera ord som bestämmer innehållet i ST-läkarens handlande
  • Ett eller flera ord som anger kvaliteten i det som ST-läkaren förväntas kunna eller göra (t ex självständigt, utförligt, översiktligt)

Ex: Att självständigt diagnostisera alla former av depression

Eftersom delmålen i målbeskrivningen är allmänt hållna bryts de ner i ett antal tydliga, specifika och mätbara mål. SPF:s kompletterande skrivningar kommer att kunna hjälpa ST-läkarna att på ett effektivt sätt nå fram till SoS delmål.

Målbeskrivningen inkluderar en kompetenstrappa” (benämns taxonomi inom pedagogiken)  där varje steg beskrivs tydligt.

Kurserna från Metis är intimt förknippade med både SoS delmål och SPF:s nedbrutna mål. Metis-kurserna utformas för att:

  • Hjälpa ST-läkaren att integrera teori och praktik
  • Hjälpa ST-läkaren att lära sig en metod för att fortbilda sig även i fortsättningen
  • Hjälpa ST-läkaren att på ett tydligt sätt uppnå SoS mål

Uppdaterat 2024-02-26

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm