Kurser för psykiatriska specialiteter

METIS BAKGRUND

Idén till Metis har vuxit fram i samband med målbeskrivningsarbetet i utbildningsutskottet inom Svenska Psykiatriska Föreningen. I samarbete med SKL skrevs en ansökan till Socialdepartementet för att ta del av kompetensmedlen i NU-projektet. Ansökan beviljades och IPULS fick regeringsuppdraget S2007/4916/HS. Projektet ingick i NU-projektet som var organiserat under Socialstyrelsen. Projektet hade en tidsram på 3 år och avslutningsrapporterades till Socialstyrelsen 2010. Sammanlagt disponerade projektet 17,7 miljoner. Projektet förlängdes sedan till 2012 med ytterligare medel.

December 2005 beslutade regeringen om ny specialistindelning och i efterförloppet krav på nya målbeskrivningar (1). Målbeskrivningen är ett styrande dokument som kompletteras med rekommendationer från specialistföreningarna (2). Rekommendationerna är vägledande men inte obligatoriska.

Förstudier har visat att svenska ST-läkare i psykiatri exponeras väl i kliniskt arbete jämfört med europeiska kollegor. Under ST-tjänstgöringen utvecklas på så sätt ST-läkarna till erfarna kliniker. ST-tjänstgöring i Sverige är inte en universitetsutbildning, det finns inga formella krav på teoriutbildning eller vetenskapligt arbete. Detta har medfört att ST-läkarna i Sverige halkar efter i sitt teoretiska kunnande och sitt vetenskapliga förhållningssätt jämfört med europeiska kollegor. Det har även rests frågor om den kompetens som ST-läkaren till sist har utvecklat är evidensbaserad.

Vi befarar att den teoriutbildning som ST-läkaren får under ST är av varierande kvalitet och omfattning. De statligt finansierade SK-kurserna täcker idag inte behovet. Svårigheter att få in de ämnesområden som behöver täckas samt att antagningssystemet premierar ST-läkare i senare delen av sin ST har skapat frustration under lång tid. Regioner, landsting och kliniker har i varierande omfattning kompenserat för detta men även läkemedelsbolagen har hittat en nisch att närma sig läkare via utbildningar.

Sedan nittiotalet har kanadensiska, amerikanska och vissa europeiska länder arbetat med begreppen ”core competencies (CC),” vilket syftar på generella kompetenser för alla läkare (3). De psykiatriska målbeskrivningar som omarbetats i Europa har haft definierade CC och utifrån dessa har man utvecklat de delmål som man anser att en psykiatriker bör ha. Detta har bland annat skett i Storbritannien och Danmark.

I European Union of Medical Specialists (UEMS), sektion för psykiatri, har man arbetat med CC:s för psykiatriker i Europa. Man har också sedan tidigare utvecklat ett dokument som kallas ”A profile of a psychiatrist”.

Insikten om nya lärandemetoder inom medicinsk utbildning har också vuxit fram. Istället för att läsa och ”memorera” kunskap som man gjort tidigare ligger fokus snarare på ett aktivt förhållningssätt till lärande som hjälper oss att ”hitta rätt” i den störtflod av ny kunskap som vi omges av. Vi måste sovra, veta vad som är evidensbaserat och sedan implementera ny kunskap i vår vardag. Dessa tankar ligger väl i linje med det som sker i reformarbetet med grundutbildningen för läkare runt om i landet.

Namnet kommer från antika Greklands mytologi. Metis var moder till Athena, visdomens och kunskapens gudinna. Metis står för den djupaste visdom och kunskap. Namnet syntes vara passande när det nya projektet skulle döpas.

Uppdaterat 2024-02-26


POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm