Kurser för psykiatriska specialiteter

Info Metis-kurser

Metis-kurserna utvecklas tillsammans med kliniker, forskare, ST-läkare och brukarrepresentanter i nära samarbete med SFBUP (Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri), SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Detta säkerställer att kurserna baseras på evidens, klinisk relevans, etik och en patientcentrerad vård.

Metis-formatet använder sig av modern interaktiv pedagogik. En del av detta är att kombinera olika inlärningsmetoder. Flera pedagogiska metoder ger möjlighet att effektivisera inlärning under de tre faserna:

  • Bygga – distansdel
  • Överbrygga - kursmöte under 3 dagar
  • Tillämpa – distansdel samt examination.

Varje kurs har en tydlig definition över vad du ska kunna utföra när kursen är klar. Detta syftar till att hjälpa dig som ST-läkare att läsa in ämnet på ett kliniskt användbart sätt och att uppfylla kraven i den nya målbeskrivningen. Allt som du som deltagare behöver finns på lärplattformen Ping Pong, till vilken du får inloggning och lösen. Här finns lärandemål, inläsningsmaterial och instruktioner angående egna förberedelser och eget arbetet under kursen gång. Nedan finns en beskrivning över kursens olika delar:

Fas I: Bygga kunskaper

Beskrivning

Fas I är den inledande distansdelen, som omfattar fyra veckor. Under denna period läser du in dig på ämnet utifrån den litteraturlista du fått. Du kontrollerar sedan dina kunskaper med ett självtest. I de flesta fall ska du också lämna in en fallbeskrivning men även andra uppgifter kan förekomma. Det är mycket viktigt att du gör dina uppgifter i tid så att lärarna kan läsa igenom materialet och bedöma det innan kursmötet. Deadline för inlämning av uppgifter är oftast en vecka före kursmötet (Fas 2). För självtestet på litteraturen är deadline samma dag som kursmötet börjar.

Omfattning
Fas I är beräknad att ta 12 timmar (tre halvdagar), fördelat över fyra veckor. Vi uppmanar dig att sprida ut studietiden under denna period. En del deltagare kan ha svårt att få utrymme för denna instuderingstid. I och med att din chef accepterat ditt deltagande har hen även accepterat instuderingstid för dig. Hänvisa till detta om du behöver.

Fas II: Överbrygga, från kunskap till kompetens

Beskrivning
Kursens deltagare möts på en gemensam plats, oftast under tre dagar. Här arbetar ni vidare med de fall ni skickat in, lyssnar på föreläsningar, gör övningar, möter experter och har möjlighet till interaktion med dem och andra ST-kollegor.

Omfattning
Fas II omfattar 24 timmar (tre heldagar). När du genomfört kursmötet ska du göra en kort utvärdering och därefter börjar fas 3.

Fas III: Tillämpa kompetensen, exminationen
Beskrivning
Fas III är den andra distansdelen, där du ska tillämpa dina nyvunna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Med stöd från handledare på hemmaplan utför du den uppgift som krävs för att få godkänt på kursen. Uppgiften består oftast av en fallstudie men den kan också innefatta att utföra en bedömning eller skriva en vårdplan. Hemuppgiften är nära knuten till dina arbetsuppgifter på hemkliniken. Ta gärna hjälp av din ST-handledare! Examinationen i slutet av kursen syftar till att tillämpa de nyvunna kunskaperna i ditt dagliga patientarbete men också att stimulera användandet av vetenskaplig litteratur och publicerad evidens.

Omfattning
Fas III är beräknad att ta 4 timmar (en halvdag). Du har fyra veckor på dig att utföra uppgiften.Obs! Möjligheten att lämna in din uppgift stängs då sista datum för inlämning har passerats.

Att tänka på:

- Plagiat

Se mer info om Plagiat Öppnas i nytt fönster.

- Kursutvärdering

Då du lämnat in din examination öppnas en kursutvärdering i Ping Pong.

Kursutvärderingen är obligatorisk! Om du inte fyller i den kan du inte bli godkänd på kursen. Utifrån de inkomna svaren kan kursgivaren utveckla och förbättra kursen samt anpassa kompetensmålen så att syftet med kursen. Genom att fylla i utvärderingen är du med och påverkar hur utbildningen kan förbättras för dina kollegor.

Praktiskt
Resor och boende bekostas av deltagaren själv (din klinik). De flesta METIS-kurser är avgiftsfinansierade och bekostas av din klinik. Vissa METIS-kurser är avgiftsfria och söks via Socialstyrelsen. Båda typer följer METIS-formatet och uppfyller samma motsvarande delmål.

Om du får förhinder
Söktrycket på kurserna är högt och det står ofta ett flertal personer på reservlista. Du behöver kontakta kursadministratören för den aktuella kursen i god tid om du vet att du kommer att få förhinder eller tänker hoppa av kursen! Reserver kan tas in fram till två veckor innan kursmötet så ju snabbare du meddelar att du inte tänker delta, desto mer omgående kan en kollega få din plats.

Lycka till med kursen!

Uppdaterat 2024-02-26

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm